Avizu meteorologiku

⚠⚠ATENSAUN ESPECIAL⚠⚠ -BOBONARO -MANUFAHI -AINARO -ERMERA -COVALIMA (ZUMALAI) -RAEOA ⚠ATENSAUN⚠ -DILI -LIKISA -LAUTEM -AILEU -MANATUTO -BAUKAU, -VIQUEQUE Deskrisaun Sinotika: Sitema meteorologica sira ne'ebe maka estabelece hela, hanesan: LOW PRESSURE (L), OMJ no mos iha efeitu husi diferensa presaun ne'ebe maka atualmente observa iha ilha Timor hodi impulsiona no intensifika Brisa Marritima, iha ne’ebe sei modula kondisaun atmosfera ne'ebe sei instavel no sei kauza udan ho intensidade FRAKU-FORTE iha parte lokraik-kalan (20/11/2021), kuaze iha teritoriu timor laran hotu principalmenten iha municipiu sira ne’ebe mencionadu iha leten. RISKU: -Mota tun -Bee sa'e no seluk tan. #Informasaun: -La iha tendensia ba udan extremu; -Husu ba maluk viajantes sira ne'ebe mak desloka ba munispiu sira hodi halao atividade ruma, tau atensaun EVENTUAL ida ne'e. No kontinua hadok an husi fatin risku sira, hanesan ai hun bo'ot, linha eletisidade no seluk tan hodi evita ba desatre sira ne'ebe ita hotu la espera. Boletim emitidu: 20/11/2021 (12:25 OTL) Boletim validu: 21/11/2021 (00:00 OTL) #DiresaunNasionalMeteorologiaGeofisika #Secçãodeprevisãodotempo #MinisterioransportesKomunikasaun

met-warning
Share on Social Media