Visaun Ho Misaun

META/GOAL

Prepara  informasaun tempu, clima no rai nakdoko nebe mak akuradu no ho horas ba Publicu, Agricultura, Aeronotica, Maritima, Infra-estrutura, Industria, Turismo no Governo.


VISÃO

DNMG hanesan diresaun ida nebe confiavel, responsivo no aptu hodi suporta ba protesaun siguransa ba populasaun no susesu ba desenvovelmentu nasional no-mos partisa aktivamente iha aktividade Internasional.


MISÃO

Atu hetan konkretizasaun visaun DNMG, persiza misaun nebe mak klaru tuir dalan DNMG nian hanesan:

  1. Analiza no hatene kona ba fenomeno Meteorologia, Klimatologia no Geofisika nian
  2. Prepara dadus kona ba Meteorologia, Klimatologia no geofisika nian nebe ma’k  efesiente ,  efektivu no seguru
  3. Hala’o no banati-tuir obrigasaun Internasional  iha area Meteorologia, Klimatologia no Geofisika
  4. Hala’o koodenasaun no fasilita aktividade iha area Meteorologia no Geofisika